Remendo de borracha "Tsukitei Hosei" de 4m de altura 🌈🌈 Gaki No Tsukai Batsu Game NO LAUGHING AMERICAN POLICE
Gaki, Gaki No Tsukai, Hitoshi Matsumoto, Masatoshi Hamada, Hosei Tsukitei, Shozo Endo, Naoki Tanaka, Hamada, Matsumoto, Hosei, Endo, Tanaka, Fujiwara, No Laughing Prison, Batsu Game, Entusiasmados Professores, No Laughing Science Lab
#GakiNoTsukaiBatsuGame
#GakiNoTsukaiBatsu
#Gakinotsukaibatsu